Statuti i shoqatës Martin Camaj

§1 Emni dhe selia e shoqatës
(1) Shoqata mban emnin “Shoqata Martin Camaj”. Ajo asht e regjistrueme në regjistrin e shoqatave.
(2) Selia e shoqatës asht në Lenggries.
(3) Viti i punës asht viti kalendarik.


§ 2 Qëllimi i shoqatës
(1) Qëllimi i shoqatës asht:
– përkrahja e shkëmbimeve kulturore, e komunikimit kulturor dhe e arsimimit ndërkulturor midis gjermanëve dhe shqiptarëve, në frymën e mirëkuptimit mes popujve;
– nxitja e përhapjes së letërsisë shqiptare në gjuhën gjermane, italiane, frënge dhe në gjuhë të tjera, si dhe përhapja e kulturës shqiptare jashtë kufijve të vendeve shqipfolëse;
– përkrahja, studimi dhe përkujdesja për veprën letrare dhe veprën shkencore të Martin Camajt;
– përkrahja e punës shkencore për hulumtimin e letërsisë dhe të kulturës shqiptare si dhe të marrëdhanieve kulturore gjermano-shiptare.
(2) Qëllimi i shoqatës ka me u zbatue posaçërisht nëpërmjet:
– aktiviteteve, sidomos ligjeratave dhe leximeve – mbramjeve letrare;
– subvencionimeve për botimin e librave dhe përkrahjen e përkthimeve.
– botimeve të vetë shoqatës.
– koordinimit të bashkëpunimit shkencor mes specialistëve të albanologjisë;
– realizimit të qëndrimeve studimore dhe atyne të punës për artistë, shkencëtarë dhe studentë në fushat që i përfshin qëllimi i shoqatës;
(3) Shoqata asht politikisht dhe ideologjikisht e pamvarun dhe neutrale; megjithatë ajo vepron në mënyrë aktive për njohjen dhe mirëkuptimin reciprok mes njerëzve dhe kulturave në frymën e mirëkuptimit mes popujve.


§ 3 Dobia shoqnore
(1) Shoqata ndjek kryekrejet dhe drejtpërdrejt qëllime me dobi shoqnore, në përputhje me paragrafin “Qëllime të favorizueme nga ana fiskale” të Rregullores gjermane të tatim-taksave në variantin e vlefshëm respektiv.
(2) Shoqata punon në mënyrë shoqnore; ajo nuk ndjek në radhë të parë synime të leverdisë ekonomike.
(3) Puna e shoqatës nuk synon nxjerrjen e përfitimit ekonomik.
(4) Anëtarët nuk përfitojnë të ardhuna prej fondit të shoqatës.
(5) Askush nuk mundet me përfitue prej shpenzimeve që nuk përputhen me qëllimin e shoqatës ose prej shpërblimeve në mospërputhje me natyrën e shoqatës.
(6) Me daljen e tyne prej shoqatës ose me shkrimjen e shoqatës anëtarët e saj nuk përfitojnë pjesë nga fondet e shoqatës.
(7) Mjetet financiare të shoqatës munden me u përdorë vetëm për qëllime që i përgjigjen statutit.


§ 4 Anëtarësia
(1) Anëtar i shoqatës mund të bahet çdo person fizik a juridik që i njeh dhe i përkrah qëllimet e shoqatës.
(2) Lidhun me kërkesën për anëtarësim vendos kryesia në bazë të nji shumice të thjeshtë votash. Kërkesa për anëtarësim duhet me u ba me shkrim.
(3) Çdo anëtar ka vetëm nji votë.
(4) Anëtarësia shuhet:
– me vdekjen;
– me daljen prej shoqatës. Dalja prej shoqatës duhet me iu njoftue me shkrim kryesisë mbrenda afatit tremujor tue e ba llogarinë prej fundit të vitit kalendarik;
– me përjashtimin, të cilin e vendos Kuvendi i anëtarëve me nji shumicë prej 2/3 të anëtarëve të pranishëm.


§ 5 Organet e shoqatës
(1) Organet e shoqatës janë:
(1) Kryesia dhe Kuvendi e anëtarëve
(2) Për me përkrahë punën e shoqatës në rast nevoje kërkohet mendimi i këshillit shkencor.


§ 6 Kryesia
(1) Kryesia përbahet prej:
kryetarit të parë, kryetarit të dytë, përgjegjësit të financave dhe dy anëtarëve të kryesisë.
(2) Shoqata përfaqësohet në pikëpamje gjyqësore dhe jashtëgjyqësore prej 2 anëtarëve të kryesisë së bashku.
Kryesia punon pa pagë.
(3) Punët e pranueme juridikisht, të cilat e randojnë shoqatën me jo ma shumë sesa 300.- Euro, asht i autorizuem t’i kryejë si kryetari i parë ashtu edhe kryetari i dytë. Megjithatë autorizimi për kryetarin e dytë vlen, në marrëdhaniet e brendshme, vetëm në rast se kryetari i parë nuk ka mundësi praktike me e krye punën përkatëse.
(4) Kryesia zgjidhet prej Kuvendit të anëtarëve për nji periudhë prej dy vjetësh.
Megjithatë kryesia mbetet në fuqi për sa kohë që nuk asht zgjedhun nji kryesi e re. Rizgjedhja e së njajtës kryesi asht e mundshme.
Kryesia zgjidhet me shumicë të thjeshtë të anëtarëve të pranishëm me të drejtë vote, me ngritje dore. Me kërkesë të nji anëtari mund të bahen edhe zgjedhje me vota të fshehta.
Të pesta vendet në kryesi duhen zgjedhë me votim të veçantë.
(5) Në rast se nji prej anëtarëve të kryesisë del prej shoqatës mbrenda periudhës së legjislaturës, atëherë anëtarët e tjerë të kryesisë kanë të drejtë me pranue nji zavendësues deri në mbledhjen e ardhshme Kuvendit të anëtarëve; përndryshe mbrenda tre muejve kryhet nji zgjedhje nëpërmjet nji mbledhje të zakonshme ose nji mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit të anëtarëve, e cila caktohet prej kryesisë.
(6) Kryesia asht e aftë të vendosë me praninë e së paku tre anëtarëve të kryesisë. Kryesia i merr vendimet me shumicë të thjeshtë votash. Në rast barazie votash vendos kryesuesi i mbledhjes.


§ 7 Mbledhja e Kuvendit të anëtarëve
(1) Mbledhja e Kuvendit të anëtarëve duhet thirrë nji herë në vit me shkrim prej kryesisë tue respektue nji afat ftese prej 3 javësh e tue ba njikohësisht të njohun rendin e ditës.
(2) Kryesia mundet me thirrë në çdo kohë edhe nji mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit të anëtarëve. Këtë ajo duhet ta bajë në rast se kjo gja kërkohet me shkrim nga 1/3 e anëtarëve me të drejtë vote të cilët kanë shënue edhe arsyet e kësaj kërkese.
(3) Mbledhja e Kuvendit të anëtarëve ka fuqi vendosëse.
(4) Kuvendi i anëtarëve i merr vendimet e veta me shumicë të thjeshtë votash të vlefshme që janë dhanë në zgjedhje të hapun. Në rast se ka barazi votash atëherë kryhet nji votim i matejshëm. Nuk lejohet votimi me përfaqësim.

(5) Kuvendi i anëtarëve ka veçanërisht këto detyra:
a) zgjedhjen e kryesisë;
b) zgjedhjen e dy kontrollorëve të arkës, të cilët nuk janë anëtarë të kryesisë, për nji periudhë njivjeçare. Kontrollorët e arkës kanë të drejtë me kontrollue në çdo kohë arkën dhe llogaritë. Lidhun me kontrollin e arkës dhe të llogarive ata duhet me ba nji raport për Kuvendin e anëtarëve;
c) pranimin e raportit vjetor dhe atij financiar të kryesisë, raportit të kontrollorëve të arkës dhe raportit mbi përjashtimet;
d) me dhanë vendim mbi përjashtimin e nji anëtari;
e) me dhanë vendime lidhun me ndryshimin e statutit dhe shkrimjen e shoqatës. Ndryshimi i statutit mund të bahet vetëm me vendim të Kuvendit të anëtarëve; për këtë asht e nevojshme nji shumicë prej 3/4 të votave të dorëzueme.


§ 8 Pagesa e anëtarësisë
(1) Kontributet anëtarësiet janë kontribute vjetore dhe duhen parapague deri më 1 janar të çdo viti. Lidhun me sasinë e kontributit vjetor vendos mbledhja e Kuvendit të anëtarëve.


§ 9 Shkrimja e shoqatës
(1) Shkrimja e shoqatës bahet me vendim të mbledhjes së Kuvendit të anëtarëve, në të cilën duhet me votue për këtë shkrimje 3/4 e anëtarëve të pranishëm me të drejtë vote.
(2) Likuidimin e kryen kryesia.
(3) Me shkrimjen e shoqatës, me shuemjen e saj ose me shuemjen e qëllimit të saj të deritashëm, fondet e shoqatës i kalojnë degës së Albanologjisë pranë universitetit Ludwig-Maximilians-Universität München.

Martin Camaj Gesellschaft e.V.
Tiefenweg 3
83661 Lenggries

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.

Schließen